Voor ouders van kinderen met een verstandelijke beperking is het vinden van een geschikte woonsituatie voor hun kind een grote zorg. Door alle bezuinigingen en hervormingen in de gezondheidszorg is dit nog moeilijker geworden. Daarom hebben wij als betrokken ouders de verantwoording genomen om zelf de voorwaarden te scheppen die hiervoor nodig zijn.

Plu-S is een zogenaamd ‘ouderinitiatief’. Van ouders (en/of wettelijk vertegenwoordigers) wordt een actieve rol verwacht bij de ontwikkeling en instandhouding van het initiatief. Hierdoor en door de kleinschaligheid van de woonvoorziening kan optimale zorg, passend bij de doelgroep, worden verleend.

 

Bij de totstandkoming is intensief samengewerkt met Woonbedrijf, Stam en de Koning en Woonlink.

 

Stichting

De Stichting Wooninitiatief Plu-S is op 2 april 2014 opgericht.
Zoals ook vermeld is in haar statuten, heeft de stichting als doel:

“het bieden van huisvesting, zorg op maat en begeleiding aan mensen met een verstandelijke beperking – al dan niet in combinatie met een lichamelijke beperking – alsmede het bevorderen van het welzijn van de bewoners, individueel en als groep, en voorts al hetgeen met het vorenstaande in de meest ruime zin genomen in verband staat of daartoe bevorderlijk kan zijn”.

 

Bestuur

Het Algemeen Bestuur van de stichting bestaat uit alle ouders of de wettelijke vertegenwoordigers van de bewoners.

 

Het Dagelijks Bestuur wordt gevormd door :

voorzitter: Henny Daniëls
secretaris: Folkert Kootstra
penningmeester: Hans de Vries
bestuurslid algemeen: Sandra van der Steen

kruisje_donkergroen

Verantwoording

Stichting Wooninitiatief Plu-S is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en verklaart in deze:

  • de stichting beoogt niet het maken van winst. Activiteiten die een commercieel risico voor de stichting zouden kunnen meebrengen, zijn uitgesloten.
  • de leden van het bestuur ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding.
  • het jaarverslag van de stichting is openbaar.
  • het beleidsplan van de stichting is openbaar.
  • het voor zgn. grote ANBI stichtingen verplichte standaardformulier publicatieplicht is ook beschikbaar.

 

Het fiscaal nummer van de stichting is 8538 89612 (RSIN).